Services บริการของเรา

  บัตรเจ้าของหรือผู้จัดการ

 

วัตถุประสงค์ของการขอมีบัตร
ถ้าหากธุรกิจของคุณ เป็นธุรกิจนำเข้า, ส่งออก จำเป็นต้องขอบัตรเจ้าของหรือผู้จัดการ ในการประกอบกิจการค้า
บัตรเจ้าของหรือผู้จัดการ( OWNER OR MANAGER CARD) สีเหลือง เป็นบัตรที่กรมศุลกากรออกให้กับผู้เป็นเจ้าของ
หรือผู้จัดการของบริษัท ห้าง ร้าน ฯ ที่นำเข้า และหรือส่งออก ผู้ที่จะขอทำบัตร จะต้องยื่นคำร้องตามแบบ กศก.1 ข. พร้อม ต้นฉบับและสำเนาเอกสารประกอบ ดังนี้

ก. กรณีเป็นนิติบุคคล เช่น บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นส่วนสามัญ เป็นต้น
1. หนังสือรับรองการเป็นหุ้นส่วนบริษัท อายุไม่เกิน 6 เดือน
2. บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร หรือ ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) หรือแบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงทะเบียน
    เพิ่ม (ภ.พ.09) ที่กรมสรรพากรออกให้
3. เลขที่บัญชีเงินฝาก ชื่อและที่อยู่ของธนาคาร (Bank Statement) ซึ่งธนาคารรับรอง หรือ สมุดบัญชีเงินฝากในนามบริษัท
     ห้างฯ ร้านฯ ภายใน 6 เดือน
4. กรณี บริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วน ระบุเงื่อนไขการลงลายมือชื่อที่ต้องประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วน
     หนังสือรับรองตราสำคัญของบริษัท (บอจ.3) หรือ ห้างหุ้นส่วน (หส.2) อายุไม่เกิน 6 เดือน
5. กรณี กรรมการลงนามร่วมกันตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ให้แนบหนังสือมอบอำนาจตามแนบท้ายแบบ กศก.1ข.   
     พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง (Passport) เฉพาะบุคคลต่างประเทศของผู้มอบอำนาจ
6. บัตรประจำตัวประชาชน หรือ ใบทะเบียนคนต่างด้าว หรือ หนังสือเดินทาง (Passport) เฉพาะบุคคลต่างประเทศ หรือบัตรอื่น ๆ   
    ที่ทางราชการออกให้
7. ทะเบียนบ้าน หรือ หนังสืออนุญาตให้ทำงาน (Work Permit) เฉพาะบุคคลต่างประเทศ โดยหนังสืออนุญาตให้ทำงาน
    (Work Permit) ต้องระบุชื่อสถานที่ทำงาน และที่ตั้งของบริษัทให้ตรงกับบริษัทที่ต้องการขอทำบัตร
8. บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ถือบัตร (ถ้ามี)
9. รูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว 2 รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน

กรณี : มอบอำนาจให้ผู้อื่นมายื่นคำร้องขอทำบัตรแทน ให้ลงลายมือชื่อต่อหน้าพยาน หรือประสงค์จะใช้รูปถ่ายแทนการถ่ายภาพ
           ณ ฝ่ายทะเบียนผู้ส่งออกและนำเข้า

ข. กรณีเป็นร้านค้า คณะบุคคล หรือห้างหุ้นส่วน ซึ่งจดทะเบียนพาณิชย์
1. ทะเบียนพาณิชย์
2. บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร หรือใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) ที่กรมสรรพากรออกให้
3. เลขที่บัญชีเงินฝาก ชื่อและที่อยู่ของธนาคาร (Bank Statement) ซึ่งธนาคารรับรอง หรือสมุดบัญชีเงินฝากในนามร้าน   
    หรือเจ้าของร้าน ภายใน 6 เดือน
4. บัตรประจำตัวประชาชน
5. ทะเบียนบ้าน
6. บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ถือบัตร (ถ้ามี)
7. รูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว 2 รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน

กรณี : มอบอำนาจให้ผู้อื่นมายื่นคำร้องขอทำบัตรแทนให้ลงลายมือชื่อต่อหน้าพยาน หรือประสงค์จะใช้รูปถ่ายแทนการถ่ายภาพ
           ณ ฝ่ายทะเบียนผู้ส่งออกและนำเข้า

ค. กรณีเป็นสำนักงานผู้แทน
1. หนังสือรับรองให้จดทะเบียนประกอบกิจการต่างด้าวของกระทรวงพาณิชย์ ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ
    ต่างด้าวพ.ศ.2542
2. หนังสือมอบอำนาจ (Power Of Attorney) ซึ่งได้ผ่านการรับรองจาก NOTARY PUBLIC ที่เชื่อถือได้
3. ในกรณีเอกสารที่เกี่ยวข้องเป็นภาษาต่างประเทศ ให้แนบคำแปลเอกสาร จากสถาบันการแปลที่เชื่อถือได้
4. บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ในนามของสำนักงานผู้แทน
5. เลขที่บัญชีเงินฝาก ชื่อและที่อยู่ของธนาคาร (Bank Statement) ซึ่งธนาคารรับรอง หรือสมุดบัญชีเงินฝากใน นามของ
     สำนักงานผู้แทน ภายใน 6 เดือน
6. บัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง (Passport) เฉพาะบุคคลต่างประเทศ กรณีที่ไม่สามารถนำหนังสือเดินทาง
     (Passport) มาแสดงได้ ให้ใช้หนังสือรับรองหนังสือเดินทาง (Passport) ที่ออกให้โดยมี NOTARY PUBLIC ที่เชื่อถือ
     ได้ลงนามรับรอง และออกไว้ให้ไม่เกิน 6 เดือน
7. ทะเบียนบ้าน หรือ หนังสืออนุญาตให้ทำงาน (Work Permit) เฉพาะบุคคลต่างประเทศ โดยต้องระบุ ชื่อ-สกุล และที่ตั้ง
    ให้ตรงกับสำนักงานผู้แทนที่ต้องการขอทำบัตร
8. บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ถือบัตร (ถ้ามี)
9. รูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว 2 รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน

กรณี : มอบอำนาจให้ผู้อื่นมายื่นคำร้องขอทำบัตรแทน ให้ลงลายมือชื่อต่อหน้าพยาน หรือประสงค์จะใช้รูปถ่ายแทนการถ่ายภาพ
           ณ ฝ่ายทะเบียนผู้ส่งออกและนำเข้า

ง. กรณี เป็นสหกรณ์ มูลนิธิ โรงเรียน
1. หนังสือจดทะเบียนการจัดตั้ง เช่น จดทะเบียนสหกรณ์ มูลนิธิ โรงเรียน เป็นต้น
2. หนังสือแต่งตั้งผู้มีอำนาจทำการแทน
3. หนังสือรายนามกรรมการ (ถ้ามี)
4. บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากรในนามสหกรณ์ มูลนิธิ โรงเรียน
5. เลขที่บัญชีเงินฝาก ชื่อและที่อยู่ของธนาคาร (Bank Statement) ซึ่งธนาคารรับรอง หรือสมุดบัญชีเงินฝากใน
    นามสหกรณ์ มูลนิธิ โรงเรียน ภายมใน 6 เดือน
6. บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (Passport) เฉพาะบุคคลต่างประเทศ
7. ทะเบียนบ้าน หรือ หนังสืออนุญาตให้ทำงาน (Work Permit) เฉพาะบุคคลต่างประเทศ โดยต้องระบุ ชื่อ-สกุล และที่ตั้ง
    ให้ตรงกับสหกรณ์ มูลนิธิ โรงเรียนที่ต้องการขอทำบัตร
8. บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ถือบัตร (ถ้ามี)
9. รูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว 2 รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน

กรณี
:  มอบอำนาจให้ผู้อื่นมายื่นคำร้องขอทำบัตรแทนให้ลงลายมือชื่อต่อหน้าพยาน หรือประสงค์จะใช้รูปถ่ายแทนการถ่ายภาพ
            ณ ฝ่ายทะเบียนผู้ส่งออกและนำเข้า

จ. กรณีเป็นกิจการร่วมค้า

1. หนังสือสัญญาร่วมค้า ถ้าทำสัญญาเป็นภาษาต่างประเทศต้องมีคำแปลเป็นภาษาไทยจากสถาบันการแปลที่เชื่อถือได้
2. หนังสือมอบอำนาจให้เป็นผู้ทำการแทนกิจการร่วมค้า (กรณีที่ไม่กำหนดชื่อผู้บริหารกิจการ)
3. บัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง (Passport) เฉพาะบุคคลต่างประเทศของผู้มอบอำนาจ
กรณี
: ที่ไม่สามารถนำหนังสือเดินทาง (Passport) มาแสดงได้ ให้ใช้หนังสือรับรองหนังสือเดินทาง (Passport)
           ที่ออกให้โดยมี NOTARY PUBLIC ที่เชื่อถือ ได้ลงนามรับรอง และออกไว้ให้ไม่เกิน 6 เดือน
4. หนังสือรับรองการเป็นหุ้นส่วนบริษัทของแต่ละบริษัทที่ร่วมกิจการร่วมค้า หรือ หนังสือรับรองให้จดทะเบียนต่างด้าวของ
    กระทรวงพาณิชย์ กรณีเป็นสำนักงานผู้แทน หรือหลักฐานการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของต่างประเทศ ที่ออกให้โดย
    NOTARY PUBLIC ที่เชื่อถือได้เป็นลงนามรับรอง และออกให้ไม่เกิน 6 เดือน
5. หนังสือรับรองตราประทับ (บอจ.3) ของแต่ละบริษัทที่ร่วมทำกิจการร่วมค้า
6. บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากรในนามของกิจการร่วมค้า
7. เลขที่บัญชีเงินฝาก ชื่อและที่อยู่ของธนาคาร (Bank Statement) ซึ่งธนาคารรับรอง หรือสมุดบัญชีเงินฝากใน นามของกิจการ
    ร่วมค้า ภายใน 6 เดือน
8. บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (Passport) เฉพาะบุคคลต่างประเทศ
9. ทะเบียนบ้าน หรือ หนังสืออนุญาตให้ทำงาน (Work Permit) เฉพาะบุคคลต่างประเทศ โดยต้องระบุ ชื่อ-สกุล และที่ตั้ง
    ให้ตรงกับกิจการร่วมค้าที่ต้องการขอทำบัตร
10. บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ถือบัตร (ถ้ามี)
11. รูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว 2 รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน

กรณี : มอบอำนาจให้ผู้อื่นมายื่นคำร้องขอทำบัตรแทนให้ลงลายมือชื่อต่อหน้าพยาน หรือประสงค์จะใช้รูปถ่ายแทนการถ่ายภาพ
           ณ ฝ่ายทะเบียนผู้ส่งออกและนำเข้า

ฉ. กรณี บุคคล หรือนิติบุคคลที่ศาลมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ
1. บุคคล หรือนิติบุคคลที่ศาลมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ หรือทำแผนฟื้นฟูกิจการ มีสิทธิได้รับการผ่อนผันไม่ต้องทำบัตรเจ้าของ
    หรือผู้จัดการ โดยยื่นคำร้องขอผ่อนผันบัตร ต่อหน่วยงานที่ผ่านพิธีการศุลกากรพร้อมสำเนาคำสั่งศาลให้ฟื้นฟู หรือทำแผน
    ฟื้นฟูกิจการ และให้ผู้มีอำนาจตามกฎหมายลงนามพร้อมประทับตราในเอกสารของบุคคล หรือนิติบุคคล ที่ศาลมีคำสั่งให้ฟื้นฟู
    กิจการ หรือทำแผนฟื้นฟูกิจการ
2. บุคคล หรือนิติบุคคลที่ศาลมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ หรือทำแผนฟื้นฟูกิจการ สามารถขอมีบัตรเจ้าของ หรือผู้จัดการได้  
    ยื่นคำร้องตามแบบ กศก.1ข. และเอกสารหลักฐานของบุคคล หรือนิติบุคคลที่ศาลมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ ทั้งนี้บัตรเจ้าของ
    หรือผู้จัดการ จะระบุบริษัทที่มีอำนาจกระทำการแทน บริการของเรา
Book Keeping/Service
บริการรับทำบัญช
Accounting Audit
บริการตรวจสอบบัญชี
+ Accounting / Taxation Consulting บริการให้คำแนะนำปรึกษาบัญชี / ภาษีอากร
Business Registration Service
บริการจดทะเบียนธุรกิจทุกชนิด
+Other Services
บริการอื่น ๆ
Trademark
  เครื่องหมายการค้า
Owner or Manager Card (Exporter)/บัตรผู้จัดการ (ส่งออก)
Factory License
ขอใบอนุญาตโรงงาน
Certificate of Free sale
ขออนุญาตอาหาร / ยา
Excise Tax License Application
ขออนุญาตสรรพาสามิต
 
Service Fee
อัตราค่าบริการ
 


เว็บลิ้งค์
กรมสรรพากร
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
สภาวิชาชีพบัญชี
กรมสรรพสามิตร
กรมศุลกากร
© 2006, Jutamart Accounting
Designed by Chiangmaizone.com