Services บริการของเรา


 

ขอใบอนุญาตโรงงาน

ประเภทของโรงงาน

1. พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 กำหนดให้แบ่งโรงงานออกเป็น 3 จำพวก คือ
โรงงานจำพวกที่ 1 เป็นโรงงานที่สามารถประกอบกิจการได้ทันทีตามความประสงค์ของผู้ประกอบกิจการ
แต่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎกระทรวงและประกาศกระทรวง
โรงงานจำพวกที่ 2 เป็นโรงงานที่ไม่ต้องขออนุญาต แต่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเช่นกัน และเมือเริ่มประกอบกิจการโรงงานให้แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ทราบก่อน (ขอรับและยื่นแบบใบแจ้งการประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2 ได้ที่สำนักควบคุมและตรวจโรงงาน)
โรงงานจำพวกที่ 3 เป็นโรงงานที่ต้องได้รับอนุญาตก่อนจึงจะตั้งโรงงานได้ (ซื้อคำขอฯ ได้ที่ กองคลัง ชั้น 1 และยื่นคำขอฯ ที่สำนักงานเลขานุการกรม ชั้น 1)

2. การตรวจสอบสถานภาพของโรงงานว่าจัดเป็นโรงงานจำพวกใด จะต้องมีข้อมูลแต่ละชนิดของกิจการ (จะประกอบกิจการอะไรบ้าง) แรงม้าเครื่องจักรรวมและจำนวนคนงานที่ใช้ในโรงงาน เพื่อนำมาจัดจำพวกโรงงาน โดยตรวจสอบด้วยตนเองจากกฎกระทรวงฉบับที่ 1 (พ.ศ.2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน
  พ.ศ.2535 หรือสอบจากทางราชการได้ที่
   2.1 สำนักควบคุมและตรวจโรงงาน (ชั้น 2, 3 และ 4 อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม
   2.2 ศูนย์บริการเพื่อการลงทุน (ชั้น 1 อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม)
   2.3 สำนักเลขานุการกรม (ชั้น 1 อาคารกรมโรงงานอุจสาหกรรม)

3. การชำระค่าธรรมเนียมรายปี ผู้ประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2 และ 3 ต้องชำระค่าธรรมเนียมรายปี ตั้งแต่วันเริ่มประกอบกิจการโรงงาน และต้องชำระค่าธรรมเนียมรายปีต่อไปทุกปีเมื่อถึงวันครบกำหนดวันเริ่มประกอบ
กิจการโรงงานในปีถัดไป ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่กำหนดให้ ต้องเสียเงินเพิ่มอีก ร้อยละ 5 ต่อเดือน
โรงงานในเขตกรุงเทพมหานครชำระค่าธรรมเนียมที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม ส่วนโรงงานในจังหวัดอื่น ๆ ชำระที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดที่โรงงานตั้งอยู่

อัตราค่าธรรมเนียม
ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535
     
แรงม้า
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบ / ขยาย / ต่ออายุ  (บาท)

ค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการรายปี  (บาท)

ตั้งแต่ 0 แต่ไม่ถึง 5
500
150
ตั้งแต่ 5 แต่ไม่ถึง 20
1,000
300
ตั้งแต่ 20 แต่ไม่ถึง 50
1,500
450
ตั้งแต่ 50 แต่ไม่ถึง 100
3,000
900
ตั้งแต่ 100 แต่ไม่ถึง 200
5,000
1,500
ตั้งแต่ 200 แต่ไม่ถึง 300
7,000
2,100
ตั้งแต่ 300 แต่ไม่ถึง 400
9,000
2,700
ตั้งแต่ 400 แต่ไม่ถึง 500
12,000
3,600
ตั้งแต่ 500 แต่ไม่ถึง 600
15,000
4,500
ตั้งแต่ 600 แต่ไม่ถึง 700
18,000
5,400
ตั้งแต่ 700 แต่ไม่ถึง 800
22,000
6,600
ตั้งแต่ 800 แต่ไม่ถึง 900
26,000
7,800
ตั้งแต่ 900 แต่ไม่ถึง 1,000
30,000
9,000
ตั้งแต่ 1,000 แต่ไม่ถึง 2,000
35,000
10,500
ตั้งแต่ 2,000 แต่ไม่ถึง 3,000
40,000
10,000
ตั้งแต่ 3,000 แต่ไม่ถึง 4,000
45,000
13,500
ตั้งแต่ 4,000 แต่ไม่ถึง 5,000
50,000
15,000
ตั้งแต่ 5,000 แต่ไม่ถึง 6,000
55,000
16,500
ตั้งแต่ 6,000 ขึ้นไป
60,000
18,000
 

4. การอนุญาตประกอบกิจการโรงงานมีขั้นตอนและระยะเวลาดังนี้
   4.1 ตรวจสอบทำเลฯ และจัดทำรายงานการตรวจสอบภายใน 30 วัน
   4.2 การพิจารณาอนุญาตต้องให้แล้วเสร็จภายใน 50 วัน
   4.3 การแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคำขอทราบภายใน 10 วัน
      * รูปแสดงขั้นตอนการขออนุญาตโรงงานที่จะตั้งขึ้นใหม่
      * รูปแสดงขั้นตอนการต่ออายุใบอนุญาตโรงงาน

5. สถานที่ห้ามตั้งโรงงานจำพวกที่ 1 จำพวกที่ 2 และจำพวกที่ 3
   5.1 บ้านจัดสรรเพื่อการพักอาศัย อาคารชุดพักอาศัยและบ้านแถวเพื่อการพักอาศัย
   5.2 ภายในระยะ 50 เมตร จากเขตติดต่อสาธารณสถาน ได้แก่ โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา วัดหรือศาสนสถานโรงพยาบาล   
         โบราณสถาน และสถานที่ทำการของหน่วยงานของรัฐ (ไม่รวมถึงสถานที่ทำการโดยเฉพาะเพื่อการควบคุม กำกับ ดูแล
         อำนวยความสะดวกหรือให้บริการแก่การประกอบกิจการของโรงงานแห่งนั้น) และให้หมายความรวมถึงแหล่งอนุรักษ์
         ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนด

 

 บริการของเรา
Book Keeping/Service
บริการรับทำบัญช
Accounting Audit
บริการตรวจสอบบัญชี
+ Accounting / Taxation Consulting บริการให้คำแนะนำปรึกษาบัญชี / ภาษีอากร
Business Registration Service
บริการจดทะเบียนธุรกิจทุกชนิด
+Other Services
บริการอื่น ๆ
Trademark
  เครื่องหมายการค้า
Owner or Manager Card (Exporter)/บัตรผู้จัดการ (ส่งออก)
Factory License
ขอใบอนุญาตโรงงาน
Certificate of Free sale
ขออนุญาตอาหาร / ยา
Excise Tax License Application
ขออนุญาตสรรพาสามิต
 
Service Fee
อัตราค่าบริการ
 


เว็บลิ้งค์
กรมสรรพากร
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
สภาวิชาชีพบัญชี
กรมสรรพสามิตร
กรมศุลกากร


© 2006, Jutamart Accounting
Designed by Chiangmaizone.com